تبلیغات
بسکتبال مدرن

بسکتبال مدرن
 
قالب وبلاگ

- BOUNCE ، خوردن توپ به زمین وبلند شدن آن.            

-    BOX-AND-ONE
، نوعی سیستم دفاعی كه درآن چهار بازیكن به شیوه جای گیری ویك بازیكن به شیوه یارگیری به دفاع می پردازند.

- BLOCKING OUT
یا BOX OUT، بلاك حلقه- ایجاد سد قانونی درمقابل حریف برای جلوگیری ازنزدیك شدن وی به حلقه.

- CARRY
، (حمل توپ)- درهنگام دریبل كردن توپ را برخلاف معمول دردست نگهداشتن وبا خود بردن.

-  CHARITY LINE
، خط پرتاب آزاد.

-  CHARITY STRIPE
، خط پرتاب آزاد یا پنالتی.

- CHECK
، (كنترل كردن)- با یك دست بازیكن صاحب توپ را كنترل كردن وبا ساعد درتمام مدت گارد نمودن وبه اوضربه ردن- این عمل را (هندكوچك) نیزنامند.

- CHECKER
، بازیكنی كه حریف خود را كنترل می نماید.

- CHIPPIE
، پرتاب آسان وبدون مدافع از زیرسبد.

- CONTINUATION
، حركت مداومی كه به منظورپرتاب بطرف حلقه انجام می گیرد وپرتابی كه دراثر اجرای خطا روی این بازیكن انجام می گیرد. این شیوه دربازی های حرفه ای اعمال می گردد وهر گاه مهاجم توپ را به ثمر برساند فرصت یك پرتاب آزاد برای بازی سه امتیازی به وی تعلق می گیرد ودرغیر این صورت دو پرتاب نتیجه كار این بازیكن خواهد بود. دربازی  های آموزشگاهی بااینگونه خطاها مطابق خطاهای معمولی رفتار می گردد.

- COLLAPSE
، نزدیك شدن به بازیكن سانترصاحب توپ زمانی كه برروی خط پرتاب آزاد قرارداردومانع ازشوت او بطور مؤثر شدن .

- CONVERT
، یك پرتاب آزاد موفقیت آمیز.

- CONVERSION
، پرتاب آزاد انجام دادن.

- COVERING A MAN
، بازیكن حمله را گارد كردن.

- DEAD BALL
، توپ مرده- زمانی كه توپ درجریان بازی نیست.

- DELAYING THE GAME
، وقت كشی-(بازی تأخیری).

- DOUBLE DRIBBLE
، دو دریبل یا اصطلاحاً خطای دوبل.

- DOUBLE FOUL
، خطای همزمان دو بازیكن از دوتیم مخالف.

- DOUBLE TEAM
، دفاع همزمان دو بازیكن مدافع علیه یك بازیكن مهاجم

- DOUBLER
، دریبل كننده.

- DOUBLEING
، دریبل  كردن- رد وبدل توپ با یك دست به زمین.

- DROP
، توپی كه دراطراف حلقه شروع به گردش كند و سپس درون حلقه بیافتد.

- DROP-PASS
، پاسی كه غیر مستقیم برای بازیكن دیگر فرستاده شود. (نوعی پاس استثنایی).

-  DUNK SHOT
، آبشار زدن (اسپك كردن)  در داخل حلقه.

- ENCIRCLING
، اطراف بازیكنی كه بدون توپ است اجاطه نمودن.

- EXTRA PERIOD
، وقت اضافی.

- FADEAWAY
، شوتی كه یك بازیكن هنگان دور شدن ازحلقه انجام می دهد.

- FAKE
، شوتی كه یك بازیكن هنگام دور شدن از حلقه انجام می دهد.

- FAST BREAK
، (ضد حمله)-حمله تهاجمی سریع به حلقه قبل از اینكه تیم مقابل فرصت دفاع داشته باشد.

- FEEDER
، پاس دهنده- بازیكن مهاجمی كه فقط به بازیكن امتیاز آور تیم خود پاس می دهد.

- FIELD-GOAL
، كسب دو امتیاز در اثر به ثمر رسیدن شوت از فاصله دور- در بعضی از بازی های حرفه ای (فیلدگل)از فاصله تقریباً هفت و نیم متری انجام می گیرد كه در صورت موفقیت سه امتیاز به بازیكن اعطاء می گردد.

- FLIP PASS
،پاس كوتاهی كه باحركت آهسته مچ وباحالت دست انجام می گیرد.

- FLOOR
، زمین بسكتبال.

- FORCE
، سعی در پرتاب هنگامی كه بازیكن شانس كمتری برای نتیجه گرفتن دارد. (مثلاً در هنگام از دست دادن توازن بدنی) (یا هنگام مراقبت وگارد شدید مدافعان تیم مقابل از نزدیك).

- FRONTCOURT
، نیمی از زمین بستكتبال كه یك تیم بطرف آن حمله    می كند و حلقه ای كه باید در آن شوت نماید در آن قرار دارد.

- FRONTCOURTMAN
، بازیكن فوروارد ودر بعضی سیستمها بازیكن سانتر.

- FRONT LINE
، بازیكن سانتر و فورواردها.

- GAME BALL
، توپ مخصوص مسابقه.

- GAME CLOCK
، ساعت مخصوص مسابقه.

- GARBAGE
، امتیازی كه به آسانی از زیر سبد كسب می شود. (توپ مفت).

- GET UP OFF THE FLOOR
، شوتی كه بدون اصابت به حلقه به تخته برخورد نموده و بازگشت نماید.

- GIVE AND GO
، پاس برو (بده و برو)- پاس دادن به بازیكن دیگرو حركت به سمت سبد برای دریافت پاس برگشتی.

-GLASS BALL
، شوتی كه بدون اصابت به حلقه به تخته خورده وبرگشت شود.

- GOALTENDING
، اثرگذاشتن روی توپی كه در استوانه حلقه قرار دارد و یا در حال فرود به سمت سبد می باشد (خطا محسوب می گردد).

- GO BACKDOOR
، سعی بازیكن مهاجم در بازی كردن پشت سر مدافع برای دریافت پاس سریع.

-GUARD
، بازیكن گارد- هریك از دو بازیكنی كه معمولاً از بازیكن سانتر و فوروارد كوتاه قدتر و بهتر می توانند توپ را در كنترل خویش درآورند.

- GUARD FROM REAR
، از پشت سر گارد نمودن.

- GUNNER
، بازیكن خوره-بازیكنی كه كمتر پاس می دهد و بیشتر توپ را نزد خود نگه می دارد.

- GUNNTING
، پرتاب های پی در پی- در حالیكه توپ به ثمر نمیرسد و یا بازیكن در موقعیت بهتری قرار دارد.

- HACK
، در حین بازی با دست به بازوی بازیكن مقابل زدن (خطا).

- HACKING
، عمل زدن دست به بازوی بازیكن حریف(خطا محسوب می شود.)

- HAND CHECK
، كنترل بازیكن مهاجم.

- HARDSHIP CASE
، بازیكنی كه در سال آخر دانشكده از طرف تیم های حرفه ای انتخاب و به دریافت بورس نائل می گردد.

- TIE BALL
یا HELD BALL، گرفته شدن توپ در یك زمان واجد به وسیله دو بازیكن مخالف یكدیگر كه در نتیجه بدون ابزار خشونت هیچیك از آنها نمی توانندتوپ را كنترل نمایند لذا بازی متوقف شده و شروع مجدد بازی با پرتاب توپ بین دو بازیكن مزبور آغاز می گردد.

- HIGH POST
، سانتری كه در بالای محوطه سه ثانیه بازی می كند.

- HOLDING
، برخورد و خطای شخصی با حریف كه آزادی عمل را از اوسلب می كند.

- HOOK PASS
، پاسی كه با پرش توأم است و شوت با دست كشیده و حركتی قوسی بازو در نقطه اوج انجام می گیرد (پاس هوكی).

- HOOK SHOT
، (شوت هوكی)- پرتابی است كه توام با پرش در حالیكه یكطرف بدن بطرف بازیكن مدافع قرار می گیرد.

- HOT HAND
، بازیكن سریعی كه در مدت كم پرتاب های موفق بسیاری انجام می دهد.

- ILLEGAL BOUNCE
، دریبل یا بر زمین زدن توپ بطور غیر مجاز.

- INBOUNDS
، توپ را به جریان گذاشتن.

- INSIDE
، ناحیه نزدیك سبد.

- JUMP PASS
، پاس در حال پرش.

- JUMP SHOT
، شوت جفت.

- JUMP SHOOTER
، بازیكنی كه معمولاً توپ را به شكل شوت جفت پرتاب می نماید.

- KICKING
، بازانو یا ساق پا به توپ ضربه زدن.

- LAY-UP SHOT
، شوت سه گام.

- LEAD-OFFICIAL
، سرداورد- یك مقام رسمی در بازی بسكتبال كه در جلو بازیكنان تا انتهای زمین  حركت می نماید و در نزدیك حلقه كمی خارج از زمین مستقر می باشد

- LEAD PASS
، پاسی كه در فاصله مطلوب درجلو بازیكن در حال حركت فرستاده می شود.

- LEAPER
، بازیكنی كه قدرت پرش او بسیار خوب باشد.

- LINEUP
، به صف ایستادن اعضای یك تیم در هنگام خواندن اسامی آنها.

- LIVE BALL
، توپ زنده- توپ در جریان.

- LOB PASS
، پاس قوسی كوتاه مخصوص سانتر مهاجم كه در پشت مدافعش قرار می گیرد.

- LONG DISTANCE SHOT
، شوت دور.

- LOOSE BALL
، (توپ رها شده)- توپی كه به هیچ تیمی تعلق نداشته باشد.

- LOOSE BALL FOUL
، خطای یك بازیكن روی بازیكن دیگر هنگامی كه توپ در اختیار هیچ بازیكنی نباشد.

- LOW POST
، 1- بازیكن سانتری كه در محوطه پایین سه ثانیه (زیر سبد) بازی می نماید.

2-
قسمتی از زمین نزدیك سبد در حوالی خط پرتاب آزاد.

- TO MAKE A TIP IN
، ضربه زدن به توپ برگشتی از حلقه و آنرا وارد حلقه نمودن كه آن را TIP IN نیز می گویند.

- MISMATCH
، حالتی است كه یك بازیكن كوتاه قد به دفاع از یك بلند قد می پردازد و این حالت معمولاً هنگام ایجاد سد (بلاك) اتفاق می افتد.

- PLAYER CONTROL FOUL
یا OFFENSIVE FOUL، خطا یا فول شخصی است كه توسط بازیكنی كه خود یا یكی از یارانش صاحب توپ باشد انجام می گیرد و این فول را PLAYER CONTROL FOUL نیز می نامند.

- OFFENSIVE TEAM
، تیم مهاجم یا حمله كننده.

- WHILE RUNNING
یا ON THE RUN، درحال دویدن توپی را گرفتن.

- THE ONE-HANDED JUMP PASS
، پاس یك دست در حال پرش (جفت).

- THE ONE-HANDED OVERHEAD PASS
، باس بایك دست ازبالای سر.

- THE ONE-HANDE JUMP SHOT
، پاس یك دستی با پرش(شوت جفت).

- THE ONE-HANDED UNDERHAND PASS
، پاس یك دست از زیر.

- ONE-AND-ONE
یا ONE-PLUS-ONE، حالتی در بازی آماتوری بسكتبال است كه چون یك بازیكن مرتكب فول گردیده اجازه یك پرتاب آزاد به او داده می شود ودرصورت به ثمررسیدن اولین شوت او تیم فول كننده برتعدادفول های شخصی اش اضافه می گردد.
منبع: هیئت بسکتبال جنوب غرب تهران
طبقه بندی: اصطلاحات بسکتبال،
[ پنجشنبه 3 مرداد 1392 ] [ 07:09 ب.ظ ] [ میثم حسینی ]
.: Weblog Themes By MihanSkin :.

درباره وبلاگ

مطالب آموزشی و خواندنی در مورد بسکتبال جهان که از سایتهای معتبر، مقالات و کتاب های مرجع دنیا گردآوری شده است
نویسندگان
نظر سنجی
به نظرتون برای بهتر شدن وبلاگ چه مطالبی بیشتر بگذارم؟


آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب