تبلیغات
بسکتبال مدرن

بسکتبال مدرن
 
قالب وبلاگ
استفاده از مواد نیروزا جدای از مغایرتی كه با روح اصیل ورزش دارد در مواردی نیز سلامتی ورزشكاران را به خطر می اندازد.اما در بسیاری از موارد ورزشكاران بدون آگاهی از موادی كه جزء داروهای نیروزا در ورزش به شمار می آید و استعمال آنها برای ورزشكار محرومیت به دنبال دارد به عنوان مكمل از مواد غیر مجاز استفاده می نمایند.
داروهای ممنوعه و غیر مجاز جهت آگاهی هر چه بیشتر بسكتبالیست ها و مربیان ،در اختیار ورزشكاران  عزیز قرار گرفته شده است.


آیین نامه اجرایی داروهای ممنوعه مطابق با استاندارهای سال 2014 را نیز در زیر شاهد هستید.
 
فهرست ممنوعه سال 2014
استاندارد بین المللی
متن رسمی لیست مواد ممنوعه توسط آژانس جهانی مباارزه باا دوپیناگ WADA نگهادار و پتاتیبان ی شده و به دو زبان فرانسو و انگلیسی چاپ و منتتر خواهد شد. در مواقع بروز اختلاف بین نسخه انگلیسی و فرانسی و ملاك اصلی نسخه انگلیسی خواهد بود.
این لیست از اول ژانویه سال 2014 میلاد ) 22 د ماه 1392 ( به اجرا در خواهد آمد.
3
لیست ممنوعه سال 0214
آئین نامه جهانی مبارزه با دوپینگ
) 11 دی 1190 ( قابل اجرا و معتبر از اول ژانویه 2014
مطابق با ماده 4.2.2 درنظر گرفته شوند به » موادخاص « آئین نامه جهانی مبارزه با دوپینگ، كلیه مواد ممنوعه باید بعنوان
جز مواد كه در كلاسها ,S1 S2 ، S4.4 , S4.5 و S.6.a قرار دارند و همچنین روشها ممنوعه M3,M2,M1 .
مواد ممنوعه
:S0 مواد فاقد تائیدیه
هر ماده فارماكولوژیك )دارا خواص دارویی( كه در هیچ یك از قسمت ها بعد فهرست ممنوعه به
آن اشاره نتده باشد و فاقد تأئیدیه رسمی جار از طرف مقامات بهداشتی مسئول دولتی به منظور مصرف
درمانی انسانی باشد ) به عنوان مثال: داروها تحت بررسی ها پیترفته پیش بالینی ، بالینی یا داروهایی
كه تولید آنها متوقف شده است، داروها طراحی شده ، مواد كه فقط برا مصرف دامپزشكی تأیید
شده اند( در همه مواقع ممنوع می باشند.
S1: عوامل آنابولیك
عوامل آنابولیك ممنوع می باشند.
- )AAA( 2 استروئیدها آنابولیك آندروژنیك
a استروئیدها آنابولیك آندروژنیك اگزوژن* )خارجی( شامل موارد زیر می باشد: -
مواد و روش های ممنوعه در كلیه مواقع
)در حین مسابقات و خارج از مسابقات(
4
1-androstenediol (5α-androst-1-ene-3β,17β-diol ); 1-androstenedione (5α-androst-1-ene-3,17-dione); bolandiol (estr-4-ene-3β,17β-diol ); bolasterone; boldenone; boldione (androsta-1,4-diene-3,17-dione); calusterone;
clostebol; danazol ([1,2]oxazolo[4',5':2,3]pregna-4-en-20-yn-17α-ol);
dehydrochlormethyltestosterone (4-chloro-17β-hydroxy-17α-methylandrosta-1,4-dien-3-one); desoxymethyltestosterone (17α-methyl-5α-androst-2-en-17β-ol); drostanolone; ethylestrenol (19-norpregna-4-en-17α-ol); fluoxymesterone; formebolone; furazabol (17α-methyl[1,2,5]oxadiazolo[3',4':2,3]-5α-androstan-17β-ol); gestrinone; 4-hydroxytestosterone (4,17β-dihydroxyandrost-4-en-3-one); mestanolone; mesterolone; metandienone (17β-hydroxy-17α-methylandrosta-1,4-dien-3-one); metenolone; methandriol; methasterone (17β-hydroxy-2α,17α-dimethyl-5α-androstan-3-one); methyldienolone (17β-hydroxy-17α-methylestra-4,9-dien-3-one); methyl-1-testosterone (17β-hydroxy-17α-methyl-5α-androst-1-en-3-one); methylnortestosterone (17β-hydroxy-17α-methylestr-4-en-3-one); methyltestosterone; metribolone (methyltrienolone, 17β-hydroxy-17α-methylestra-4,9,11-trien-3-one); mibolerone; nandrolone; 19-norandrostenedione (estr-4-ene-3,17-dione); norboletone; norclostebol; norethandrolone; oxabolone; oxandrolone; oxymesterone; oxymetholone; prostanozol (17β-[(tetrahydropyran-2-yl)oxy]-1'H-pyrazolo[3,4:2,3]-5α-androstane); quinbolone; stanozolol; stenbolone; 1-testosterone (17β-hydroxy-5α-androst-1-en-3-one); tetrahydrogestrinone (17-hydroxy-18a-homo-19-nor-17α-pregna-4,9,11-trien-3-one); trenbolone (17β-hydroxyestr-4,9,11-trien-3-one);
و همچنین سایر مواد با ساختار شیمیایی متابه یا اثرات بیولوژیك همسان نیز ممنوع می باشند.
b استروئیدها آنابولیك آندروژنیك آندوژن** هنگامی كه به صورت خارجی تجویز می شوند -
عبارتند از:
Androstenediol (androst-5-ene-3β ,17β-diol); androstenedione (androst-4-ene-3,17-dione), dihydrotestosterone (17β-hydroxy-5α-androstan-3-one);
prasterone (dehydroepiandrosterone, DHEA); testosterone
و ایزومرها و متابولیت ها آنها، شامل ولی نه محدود به :
5α-androstane-3α,17α-diol;5α-androstane-3α,17β-diol;5α-androstane-3β,17α-diol;5α-androstane-3β,17β-diol;androst-4-ene-3α,17α-diol;androst-4-ene-3α,17β-diol;androst-4-ene-3β,17α-diol;androst-5-ene-3α,17α-diol;androst-5-ene-3α,17β-diol; androst-5-ene-3β,17α-diol;4-androstenediol (androst-4-ene-3β,17β-diol); 5-androstenedione(androst-5-ene-3,17-dione);
epi-dihydrotestosterone;epitestesterone,3α-hydroxy-5α-androstan-17-one; 3β-hydroxy-5α-androstan-17-one; 7α-hydroxy-DHEA; 7β-hydroxy-DHEA;7-keto-DHEA; 19-norandrosterone;19- noretiocholanolone.
5
0 دیگر عوامل آنابولیك شامل موارد زیر می باشند ولی به آنها محدود نیستند: -
Clenbuterol, selective androgen receptor modulators (SARMs),
tibolone,zeranol,zilpaterol.
به منظور استفاده در این قسمت :
*"اگزوژن" به ماده ا اتلاق می شود كه به طور طبیعی توسط بدن انسان تولید نمی شود.
**"آندوژن" به ماده ا اتلاق می شود كه به طور طبیعی توسط بدن انسان تولید می شود .
S2 : هورمون های پپتیدی، فاكتورهای رشد و مواد در ارتباط با آنها
مواد زیر و سایر مواد با ساختار شیمیایی متابه یا با اثرات بیولوژیك همسان ممنوع می باشند:
-1 عوامل تحریك كننده اریتروپوئز )ساخت گلبول قرمز( ] مانند اریتروپوئیتین ,(EPO) داربی پوئیتین) dEPO ،) تثبیت
كننده فاكتور القاء كننده هیپوكسی (HIF) ، متوكسی پولی اتیلن گلایكول اپوئیتین بتا - ,(CERA)
پجینساتاید (Peginesatide) هماتاید (Hematide) [ ;
-2 گنادوتروپین های جفتی (CG) و هورمون لوتئینی (LH) وعوامل آزاد كننده آنها در"مردان" ممنوع
می باشند.
-3 كورتیكوتروفین ها و عوامل آزاد كننده آنها.
-4 هورمون رشد (GH) و عوامل آزاد كننده آن و فاكتور 1 رشد شبه انسولینی - - (IGF-1) .
علاوه بر آن عوامل رشد ذیل نیز ممنوع هستند.
فاكتور رشد فیبروبلاست ) (FGFS ، فاكتور رشد هپاتوسیت) (HGF ، فاكتورهای رشد مكانو (MGFs) ، فاكتور
رشد مشتق شده از پلاكت (PDGF) ، فاكتور رشد اندوتلیال وازكولار - (VEGF) بعلاوه دیگر فاكتور رشد
مؤثر بر ساخت یا تحلیل عضله، تاندون یا لیگامنت، ساخت عروق جدید، مصرف انرژ ، ظرفیت
بازساز یا تغییر و تبدیل نوع تار عضلانی،
6
و دیگر مواد كه دارا اثر یا اثرات بیولوژیكی همسان یا ساختار شیمیایی متابه باشند.
S3 آگونسیت های بتادو -
كلیه آگونیست ها گیرنده بتا دو متتمل بر همه ایزومرها نور )مانند - d- و l- ( ممنوع هستند بجز سالبوتامول
استنتاقی (Salbutamol) )به میزان حداكثر 2000 میكرو گرم طی 14 ساعت(، فورموترول استنتاقی (Formoterol)
)حداكثر 44 میكروگرم طی 14 ساعت( و سالمترول (salmeterol) زمانیكه بصورت استنتاقی مطابق با رژیم درمانی
توصیه شده سازنده آن مصرف می شوند .
سالبوتامول با غلظتی بیش از 1000ng/ml یا فورموترول با غلظتی بیتتر از 40 ng/ml در ادرار مسلماً ناشی از مصرف
درمانی آن نبوده و به عنوان یافته غیرطبیعی آزمایتگاهی ) (AAF تلقی خواهد شد، مگر اینكه ورزشكار از طریق بررسی
فارماكوكینتیك كنترل شده ثابت كند كه نتیجه غیرطبیعی بدست آمده به دنبال مصرف دوز درمانی استنتاقی تا ماكزیمم
مقادیر مورد اشاره فوق می باشد.
S4 مودولاتوری های )تعدیل كننده های( هورمونی و متابولیك -
موارد زیر ممنوع شده اند:
-1 مهاركننده های آنزیم آروماتوز متتمل بر موارد زیر بوده ولی به آنها محدود نمی شوند:
Aminoglutethimide, anastrozole, androsta-1,4,6-triene-3,17-dion, (androstatrienedione),
4-androstene-3,6,17-trione(6-oxo), exemestane, formestane, letrozole, testolactone.
-2 تعدیل كننده های انتخابی گیرنده های استروژن (SERMs) متتمل بر مواد زیر بوده ولی به آنها
محدود نمی شوند:
raloxifene- tamoxifen- toremifene
-3 سایر مواد ضد استروژنی متتمل بر مواد زیر بوده ولی به آنها محدود نمی شوند:
clomiphene, cyclofenil, fulvestrant
-4 عواملی كه عمل یا اثرات مایوستاتین (myostatin) را تغییر داده و یا تعدیل می كنند، شامل مواد زیر
می باشند ولی به آنها محدود نمی شوند: مهار كننده های مایوستاتین myostatin Inhibitors) )
-5 تعدیل كننده های متابولیك:
الف( انسولین ها
ب( آگونیست های Peroxisome Prolifrator Activated Receptor ) مانند GW 1516 )
و آگونیستهای PPAR-AMP-activated protein kinase (AMPK) axise )مانند
AICAR .)
7
مواد مدر )دیورتیك ها( و دیگر عوامل پوشاننده - S5
عوامل پوشاننده ممنوع می باشند. آنها شامل مواد زیر هستند:
مواد مدر (Diuretics) ،دسموپرسین) Desmopressin (،حجم دهنده ها پلاسما) (plasmaexpanders
] مانند :گلیسرول (Glycerol) ،تجویز داخل ورید آلبومین) albumin (،دكستران) dextran ،)
هیدوكسی اتیل استارچ hydroxyethylstarch) ( ومانیتول) mannitol ) [
پروبنسید) (probenecid و دیگر مواد كه دارا اثر یا اثرات شیمیایی همسان یا ساختار شیمیایی متابه
باشند. كاربرد موضعی فلی پرسین (felypressin) به عنوان بی حس كننده دندانی ممنوع نمی باشد.
مواد مدر ) (Diuretics شامل:
Acetazolamide- amiloride- bumetanide- canrenone- chlorthalidone- etacrynic acid- furosemide-indapamide- metolazone- spironolactone- thiazides
(مانند :bendroflumethiazide, chlorothiazide, hydrochlorothiazide),triamterene,
vaptans (مانند tolvaptan);
و دیگر مواد كه دارا ساختار شیمیایی متابه و یا اثر یا اثرات بیولوژیك همسان می باشند،
] به استثناء دروسپیرنون) (drospirenone ، پامابروم (Pamabrom) و مصرف موضعی دورزولاماید
( dorzolamide ( و نیز برینزولاماید ) brinzolamide ( كه ممنوع نمی باشند. [
استفاده هر مقدار از یك ماده دارا حد آستانه مصرف در حین و خارج از مسابقه ) مانند : فورموترول،
سالبوتامول، كاتین، افدرین، متیل افدرین و پسودوافدرین( به همراه یك ماده مدر و یا سایر عوامل
پوشاننده، نیاز به ارائه معافیت مصرف درمانی خاص برا آن ماده علاوه بر معافیت مصرف درمانی ) (TUE
صادر شده برا ماده مدر و یا سایر عوامل پوشاننده دارد.
8
روش های ممنوعه
M1 : دستكاری خون و تركیبات خون
موارد زیر ممنوع می باشد:
.2 تجویز یا كاربرد مجدد هر مقدار خون اتولوگ )خودفرد(، آلوژنیك ] همولوگ)فرد دیگر( [ یا
هترولوگ)غیرانسانی( یا فراورده ها گلبول قرمز با هر منتاء به داخل دستگاه گردش خون.
.1 افزایش دهنده ها مصنوعی جذب یا برداشت، انتقال و آزادساز اكسیژن شامل موارد زیر بوده ولی به
آنها محدود نمی شوند:
پرفلوروكمیكال ها ,(Perflurochemicals) افاپروكسیرال (RSR13) efaproxiral
و فراورده ها تغییر یافته هموگلوبینی » ) « modified haemoglobin products مانند:جایگزین ها خونی با پایه هموگلوبین haemoglobin- based blood substitutes ،
فراورده ها هموگلوبینی میكرواینكپسوله haemoglobin microencapsulated products ( ، به
استثناء مصرف اكسیژن مكمل.
.1 هر شكل از دستكار داخل عروقی خون یا تركیبات خونی از طریق فیزیكی یا شیمیایی.
M2 : دستكاری فیزیكی و شیمیایی
موارد زیر ممنوع می باشد:
.2 دستكار یا قصد دستكار نمونه ورزشكار با این هدف كه نمونه تغییر پیدا كرده و یا عوض شود و یا
صحت نمونه گرفته شده در خلال سلسله مراتب كنترل دوپینگ از بین برود، ممنوع می باشد.
این روش ها شامل عوض كردن ادرار یا تغییر دادن آن می باشند )مانند آنزیم ها پروتئاز(، ولی به آن محدود
نمی شوند.
.1 انفوزیون ها داخل ورید و )یا( تزریقات بیتتر از 40 میلی لیتر طی دوره زمانی 0 ساعته ممنوع می باشند،
بجز در موارد كه به صورت مجاز و قانونی در روند پذیرش بیمارستانی و یا بررسی ها كلینیكی صورت
می گیرند.
9
دوپینگ ژنی :M3
موارد ذیل به علت افزایش ظرفیت بالقوه عملكرد ورزشكار، ممنوع می باشند:
-2 انتقال پولیمرها اسیدها نوكلئیك یا آنالوگ ها اسید نوكلئیك ;
-1 استفاده از سلولها طبیعی و یا سلول هایی كه از نظر ژنتیكی تغییر یافته اند.
علاوه بر گروه ها یا كلاس های S0 تا S5 و M1 تا M3 كه در بالا به آنها اشاره شد، گروه های زیر در حین
مسابقات ممنوع می باشند:
مواد ممنوعه
S6 : محرك ها (STIMULANTS) :
كلیه مواد محرك شامل همه ایزومرها نور )مانند d- و l- ( ممنوع می باشند، بجز متتقات ایمیدازول
(Imidazole) برا مصارف موضعی و آن دسته از مواد محركی كه در زمره برنامه پایش * )نظارت(
سال 1024 قرار دارند، ممنوع می باشند.
مواد محرك شامل تركیبات زیر می باشند:
a - مواد محرك غیرخاص عبارتند از:
Adrafinil; amfepramone; amfetamine; amfetaminil; amiphenazole; benfluorex; benzylpiperazine; bromantan; clobenzorex; cocaine; cropropamide; crotetamide; fencamine; fenetylline; fenfluramine; fenproporex; fonturacetam
[4-phenylpiracetam (carphedon)]; furfenorex; mefenorex; mephentermine; mesocarb; metamfetamine(d-); p-methylamphetamine; modafinil;
norfenfluramine; phendimetrazine; phenmetrazine; phentermine; prenylamine; prolintane.
هر ماده محركی كه به طور واضح و متخص در این قسمت فهرست نتده است ماده خاص تلقی می
گردد.
مواد و روش های ممنوعه در حین مسابقات
10
b - مواد محرك خاص)مثال ها آن( عبارتند از:
Benzfetamine; cathine**; cathinone and its analogues (e.g. mephedrone, methedrone, α- pyrrolidinovalerophenone); dimethylamphetamine; ephedrine***; epinephrine**** (adrenaline); etamivan; etilamfetamine; etilefrine; famprofazone; fenbutrazate; fencamfamin; heptaminol; hydroxyamfetamine (parahydroamphetamine); isometheptene; levmetamfetamine; meclofenoxate; methylenedioxymethamphetamine; methylephedrine***; methylhexaneamine (dimethylpentylamine); methylphenidate; nikethamide; norfenefrine; octopamine; oxilofrine (methylsynephrine); pemoline; pentetrazol; phenpromethamine; propylhexedrine; pseudoephedrine*****; selegiline; sibutramine; strychnine; tenamfetamine (methylenedioxyamphetamine); trimetazidine; tuaminoheptane;
و دیگر مواد كه ساختار شیمیایی متابه یا اثرات بیولوژیك همسان با محرك ها هستند، نیز ممنوع
می باشند.
* مواد زیر در زمره برنامه پایش )نظارتی( 1024 قرار دارند و به عنوان مواد ممنوعه در نظر گرفته نتده اند:
(bupropion,caffeine,nicotin,phenylephrine,phenylpropanolamine,pipradol, synephrine)
** كاتین (cathine) در مواقعی كه غلظت آن در نمونه ادرار بیتتر از 4 میكروگرم در میلی لیتر باشد ممنوع
است.
*** افدرین (ephedrine) و متیل افدرین (Methylephedrine) زمانی كه غلظت آنها در ادرار
بیش از 20 میكروگرم در میلی لیتر باشد، ممنوع است.
**** تجویز موضعی ) بعنوان مثال داخل بینی و داخل چتمی( اپی نفرین )آدرنالین( یا تجویز همزمان آن
با بی حس كننده ها موضعی ممنوع نمی باشد.
***** پسودوافدرین (pseudoephedrine) هنگامیكه غلظت ادرار بیتتر از 240 میكروگرم در میلی
لیتر داشته باشد، ممنوع است.
S7 : مخدرها (NARCOTICS)
مواد مخدر زیر ممنوع می باشند:
11
Buprenorphine, dextromoramide, diamorphine(heroin), fentanyl and its derivatives, , hydromorphone, methadone, morphine, oxycodone, oxymorphone, pentazocine, pethidine.
كانابینونیدها :S8 (Canabinoids)
نوع طبیعی ) مانند : كانابیس، حشیش، ماری جوانا( یا فرم سنتتیك دلتا 9 تتراهیدروكانابینول -
(THC) و شبه كانابینوئیدها ) مانند : "Spice" ، JWH018 ، JWH073 ، HU-210 ( ممنوع می باشند.
S9 : گلوكوكورتیكواستروئیدها ocorticosteroids)(Gluc
همه گلوكوكورتیكوستروئیدها در صورتی كه از راه دهان، از طریق تزریقات ورید و عضلانی و یا از راه مقعد
مصرف شوند، ممنوع میباشند.
مواد ممنوعه در ورزش های خاص
P1 : الكل (Alcohol) *
الكل )اتانول( فقط در هنگام مسابقات و در ورزش ها زیر ممنوع شده است:
كتف یا شناسایی آن با استفاده از تجزیه آزمایتگاهی از راه تنفس و یا خون می باشد. حد یا آستانه ممنوعیت و تخلف از قوانین
0 گرم در لیتر میباشد. / مبارزه با دوپینگ برابر با غلظت خونی الكل به میزان 20
· ورزش ها هوا ) فدراسیون جهانی (FAI
· ورزش تیروكمان )فدراسیون جهانی (WA
· ورزش اتومبیلرانی )فدراسیون جهانی (FIA
· ورزش كاراته ) فدراسیون جهانی (WKF
· ورزش موتورسیكلت ) فدراسیون جهانی (FIM
· ورزش قایق موتور ) فدراسیون جهانی (UIM
P2 . بتابلوكرها )مهاركننده های گیرنده بتا(
در رشته ها ورزشی زیر، ممنوع می باشند: » حین مسابقات « به جز در موارد خاص، بتابلوكرها فقط
12
· ورزش تیروكمان )فدراسیون جهانی FITA () برا خارج از مسابقات نیز، ممنوعیت دارند.(
· ورزش اتومبیلرانی ) فدراسیون جهانی (FIA
· ورزش بیلیارد ) فدراسیون جهانی (WCBS )برا همه رشته ها(
· ورزش دارت ) فدراسیون جهانی (WDF
· ورزش گلف )فدراسیون جهانی IGF )
· ورزش تیرانداز ) فدراسیون جهانی (IPC, ISSF )برا خارج از مسابقات نیز، ممنوعیت دارند(
· ورزش اسكی/اسنوبورد )فدراسیون جهانی FIS ( در:
Ski jumping, Freestyle aerials/halfpipe and snowboard halfpipe/big air
بتابلوكرها شامل مواد داروئی زیر می باشند ولی به آنها محدود نمی شوند:
Acebutolol, alprenolol, atenolol, betaxolol, bisoprolol, bunolol, carteolol, carvedilol, celiprolol, esmolol, labetalol, levobunolol, metipranolol, metoprolol, nadolol, oxprenolol,pindolol, propranolol, sotalol, timolol.
* لازم به توضیح كه وفق قوانین ج.ا.ایران مصرف الكل اكیداً ممنوع بوده و با مصرف كننده مطابق قوانین قضایی كتور برخورد خواهد شد.
منبع: هیئت بسکتبال تهرانطبقه بندی: تغذیه بسکتبالیست، اطلاع رسانی،
[ دوشنبه 23 دی 1392 ] [ 12:38 ق.ظ ] [ میثم حسینی ]
.: Weblog Themes By MihanSkin :.

درباره وبلاگ

مطالب آموزشی و خواندنی در مورد بسکتبال جهان که از سایتهای معتبر، مقالات و کتاب های مرجع دنیا گردآوری شده است
نویسندگان
نظر سنجی
به نظرتون برای بهتر شدن وبلاگ چه مطالبی بیشتر بگذارم؟


آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب