تبلیغات
بسکتبال مدرن

بسکتبال مدرن
 
قالب وبلاگ

مهمترین مهارت های موجود در بسكتبال به ترتیب عبارتند از: 

1-
تعادل یا توازن بدن (Body Balance)
2-
شیوه نگهداری توپ
3-
پاس دادن و دریافت پاس (Receiving and Passing)
4-
دریبل (Dribbling)
5-
شوت (Shooting)

6-
چرخش (Pivot)
7-
توپ گیری از روی سبد یا ریباند (Rebounding)
8-
فریب دادن و كار پا (Faking and Foot work)
9-
تغییر مسیر و سرعت (Change of direction, Change of pace)
10-
سد كردن (Screening)
طبقه بندی: اصطلاحات بسکتبال،
[ شنبه 17 بهمن 1394 ] [ 12:10 ب.ظ ] [ میثم حسینی ]

آشنایی با کاتها:

1)     Shalowcut ( کات موزی  شکل) : کاتی که معمولا از پست  1 یا 2 یا 3 انجام و به شکل موربی حرکت در سمت مخالف پاس صورت میگیرد. (مطابق شکل: بازیکن پست 1 بعد از پاس به بازیکن شماره 2 به سمت مخالف حرکت می کند)

 

2)     Loop cut (کات 2نفره همزمان): هم با توپ می شود جای همدیگر را پر و کات را صورت داد هم بدون توپ

 


نکته: از این 2 کات برای کسب امتیاز استفاده نمیشود جهت بهم ریختن دفاع و نفوذ استفاده می شود

*Over: کردن مدافع: حرکت مدافع از بالای پیک دهنده یا بازیکن screener بعد به مهاجم گارد یا ballhander را گویند

*Push: هل دادن بازیکن  screener  (پیک دهنده)را گویند

- چه چیزهایی در دفاع مؤثر است:

1- ایجاد تعهد در بازیکنان

2- جا انداختن سیستم دفاعی

3-داشتن تمرکز

4-هوشیاری و آمادگی( حدس زدن حرکت بعدی مهاجمها)

 

نکته: هیچوقت نگذاریم مهاجم به سمت وسط مستطیل حرکت و نفوذ کند چرا که موجب ایجاد خطر به سانترها و ایجاد 2 بر علیه 1 به مهاجم می دهیم, از نظر ریباند حمله ای دچار مشکل می شویم و شرایط پوششی دفاعی سخت می شود.

*نحوه دفاع از بازیکنی که هنوز دریبل نزده:

1- پاشنه ها رو به حلقه باشد

2- بینی مدافع رو به روی توپ باشد هر جا که مهاجم میبرد

3-برای سوق دادن مهاجم به سمتی برای ایجاد Trap (تله) باید نشانه دست قوی را ببندیم
طبقه بندی: اصطلاحات بسکتبال،
[ سه شنبه 15 دی 1394 ] [ 01:08 ق.ظ ] [ میثم حسینی ]

انواع screen (پیک ها)

1)     Screen away (پیک مخالف) : بازیکن پاس به سمتی داده و پیک را به بازیکن مخالفش داده و جای بازیکن عوض میگردد. (بازیکن1 پاس به 2 داده برای3 پیک گذاشته و بازیکن 3 از پیک استفاده جای 1 قرار میگیرد)

 

2)     Flave: پیکی است که هنگامی که از توپ دور یا به توپ نزدیک می شویم در سمت مخالف توپ صورت میگیرد.

 

*بازیکن گارد (Ball hander) هنگام استفاده از پیک باید نکات زیر را بداند:

1- ابتدا خلاف جهتی که پیک داده می شود Fake یا فریب داده تا مدافع جا بخورد.

2- هیچوقت هنگام استفاده از پیک، پشت به پیک نکند یا پیوت نزند.

3- با سرعت از پیک رد بشود تا ته حلقه برود.

4- اگر شوتیست است بلافاصله بعد از پیک شوت خود را بزند.

5- می تواند با بازیکن پیک دهنده پاسکاری بعد از Rol یا سر خوردن داشته باشد

6- صبر کند تا پیک داده شود بعد استارت زده شود.

 

*بازیکنان پیک دهنده یا screener چه نکاتی را باید بداند و انجام دهد:

1- تنها به پیک برسد اگر مدافعی دارد جا بگذارد

2- زاویه مناسبی برای پیک انتخاب کند با توجه به شرایط

3- سعی کند بعد از پیک Rol به سمت حلقه رود

4- تا بازیکن Ballhander از پیک رد نشده و از نشانه ها عبور نکرده پیک را رها نکنیم.

5- بعد از پیک با سرعت از مدافع دور شویم.

 

بازیکن حرفه ای:

1-     با وظایفش بطور کامل آشناست

2-     مسئولیت کارهایی را که انجام میدهد به عهده میگیرد.

3-     بهانه گیری نمیکند

4-     خلاقیت دارد

5-     مشکلات تیم را شناخته و درک می کند

انواع حمله: کوتاه و بلند

حمله نیمه زمین:

1-     Set : مرکز استقرار و یا قرار گرفتن بازیکنان مشخص و ثابت است

2-     Pattern: جای بازیکنان مشخص و ثابت است و الگوی حرکتی ثابت است

3-     Motion: حمله ای با قوانین خاص و حرکت خاص
طبقه بندی: اصطلاحات بسکتبال،
[ سه شنبه 17 آذر 1394 ] [ 01:03 ق.ظ ] [ میثم حسینی ]

پوشیدن wearing

باقی ماندنremane

خطوط کناری sideline

زانوبندknee brace

آماده نمودن-تهیه نمودنprovide

بزرگترgreater

صحیحproperly

قبلprior

مترmeter

پوشاندنcovered

مرتکب شدنcommit

تخلفtap

اجازه داده-مجوزpermit

دوبلdouble

تصادفاaccidentally

دیسکالیفه کردنdisqualipying

اجرانمودنadministration

ازدست دادنloses

ادامه دادنcontinue

مجاز-اجازهpermission

حمایت کردن-پوشش دادنrecover

فنیtechnical

حالتposition

واگذارنمودنawarded

دربارهduring

اشغال نمودنoccupying

مالکیتpossession

داخلی-مابینinterval

نزدیکadjacent

متناسبfit

فرضیresume

فضاspaces

متناوبalterneting

دایره وسطcentercircle


اجراکردنattempts

علامتsignal

عمداdeliberately

منطقه-محلarea

صداsound

لگدزدنkick

ممنوعهrestricted

غلطerror

قانونیlegal

چسبیدنstrikes

گل درحین بازیfield goal

غیرقانونیillegay

زمینcourt

موفقیتsuccessful

خطوطbounds

شارژcharged

حریفopponents

نگهداشتنhold

دورهperiod

حالتcase

راجع بهconsidered

اضافیextra

هواییair borne

شاملtapping

زیرfollowing

شوت کنندهshooter

زدن والیبالیrebounding

دریبلdribbie

رها نمودنrelease

ریباندکردنactivity


درخواست نمودنrequests

فعالیتsubstitute


منشیscorer

تعویضtouch


میل -آرزوwishes

لمس کردنtouch


منصرف شدنdraw

حلقهring


بزرگgrand

زمینیbounding


بوقhorn

مستقیماdirectly


ثانیهsecond

بالایabove


زمان صرف شدهelapse time

سیلی زدنslaps


زخمی شدنinjured

ورقه امتیازscoresheet


 
طبقه بندی: اصطلاحات بسکتبال،
[ چهارشنبه 20 خرداد 1394 ] [ 11:48 ب.ظ ] [ میثم حسینی ]
200 اصطلاح بسکتبال، برای مربیان، بازیکنان و والدین

تعاریف و اصطلاحات بسکتبال Basketball Definitions & Terms
تعاریف و اصطلاحات بسکتبال به 4 بخش زیر تقسیم بندی شده است:
Terms for Basketball Positions - اصطلاحاتی برای نقشهای بازیکنان
Terms for The Court-2- اصطلاحاتی برای زمین بسکتبال
3- Terms for Basketball Action - اصطلاحاتی برای اعمال و حرکات بسکتبال
4- Terms for Basketball Rules - اصطلاتی برای قوانین بسکتبال
1-Terms for Basketball Positionsاصطلاحاتی برای نقشهای بازیکنان Basic Basketball Positions نقشهای اصلی و اولیه بازیکنان بسکتبال
Center – سانتر
بلندترین بازیکن تیم است. معمولا نزدیک به حلقه بازی میکند و مسئولیتش ربیاند و بلاک کردن شوت است.
Forwards - فورواردها
فورواردها، دو بازیکنی که معمولا نزدیکتر به حلقه نسبت به گاردها هستند. اغلب در ناحیه ی که در امتداد خط پنالتی قرار دارد می ایستند. هم در داخل و هم در بیرون قوس بازی میکنند.
Guards - گاردها
گاردها، دو بازیکنی که معمولا توپ را از زمین عقبی به زمین جلویی حمل می نمایند. معمولا بازی را در زمین سازماندهی می کنند و پاس به
داخل و نزدیک به حلقه می دهند.
(Point Guard ( PG - گارد راس شماره (1)
گارد راس معمولا مغز و رهبر تیم و آغاز کننده حمله است.از کاربا توپ و دربیل قوی برخوردار است. کنترل و نبض تیم در دست اوست.
(Shooting Guard (SG - گارد شوتیست شماره (2)
گارد شوتیست یا گارد دوم، بازیکنی که اکثرا از ناحیه بیرون، شوت 3 امتیازی میکند.
(Small Forward (SF - فوروارد کوچک یا سرعتی شماره (3)
فوروارد کوچک یا سرعتی ،معمولا این بازیکن بزرگتر از گارد و کوچکتر از فوروارد قدرتی است. مسئولیت او هم داخل قوس و هم در بیرون قوس است.
(Power Forward ( PF - فوروارد قدرتی شماره (4)
معمولا بلندترین و قدرتمندترین فوروارد است، که نزدیک به حلقه بازی می کند. و مسئولیت اش ربیاند و امتیاز آوردن از نزدیک حلقه است.
(Post Player ( C - بازیکن سانتر شماره (5)
سانتر بلند قد ترین بازیکن تیم، ریباندرقوی و قلب تیم است. معمولا نزدیک به حلقه بازی میکند.
Other Basketball Player Positions سایر نقشهای بازیکنان
Ball Handler - بازیکن باتوپ که توپ را کنترل می کند
Outlet - بازیکنی که نزدیک خط طولی در امتداد خط پنالتی قرار می گیرد که از ریباندر (مدافع) پاس بگیرد. این پاس اولیه ضد حمله
است (معمولا گارد راس این پاس را می گیرد).
 
Pivot - حالتی از بازیکن است که پشت به حلقه قرار می گیرد. می تواند در بالای خط پرتاب پنالتی یا در پایین و کنار منطقه پنالتی قرار
بگیرد(به آن سانتر هم گفته می شود).
Player Maker -بازی ساز معمولا بازی را برای هم تیمی هایش سازماندهی می کند. گارد راس معمولا این کار را انجام می دهد.
Shooter - شوتیست
Sixth Man - یار ششم - اولین بازیکن ذخیره که بجای بازیکن اصلی وارد زمین می شود
 
Substitute - بازیکن ذخیره -بازیکنی که بجای بازیکن داخل زمین، وارد زمین می شود
Wing - بازیکن بیرونی که در امتداد خط پنالتی بیرون قوس 3 امتیازی، هنگام حمله نصف زمین، مستقر می شود
Combo Guard - بازیکنی که می تواند هم نقش گارد راس و هم نقش گارد شوتیست را بازی کند
point Forward - بازیکنی که می تواند هم نقش گارد راس و هم نقش فوروارد را بازی کند
Swing Man - بازیکنی که می تواند هم نقش گارد و هم نقش فوروارد را بازی کند
Corner Man - بازیکنی که می تواند هم نقش فوروارد سرعتی و هم نقش فوروارد قدرتی را در گوشه زمین بازی کند
Center Forward - بازیکنی که می تواند هم نقش فوروارد قدرتی و هم نقش سانتر را در زمین بازی کند
نقشهای بازیکنان بسکتبال به طور خلاصه Basketball player positions
Guards گاردها
Forwards فورواردها
Center سانتر
PRIMERY POSITUIONS - نقشهای اصلی و اولیه  بازیکنان
شماره  POINT GUARD   PG 1 گارد راس
 

SHOOTING GUARD    SG      2 گارد شوتیست

SMALL FORWARD    SF      3 فوروارد کوچک یا سرعتی

POWER FORWARD    PF      4 فورورارد قدرتی

CENTER       C       5 سانتر

SECENDERY POSITIONS - نقشهای ثانویه بازیکنان

شماره COMBO GUARD        PG / SG          1 / 2
"        POINT FORWARD        PG / SF          1 / 3
"        SWING MAN SG / SF          2 / 3
"        CORNER MAN SF / PF          3 / 4
"        CENTER FORWARD PF / C           4 / 5طبقه بندی: اصطلاحات بسکتبال،
[ پنجشنبه 14 اسفند 1393 ] [ 08:14 ب.ظ ] [ میثم حسینی ]

Backboard - تخته حلقه بسکتبال
یک سطح صاف درست پشت حلقه قرار دارد و حلقه به آن وصل می باشد
Backcourt - زمین عقبی
نیمی از زمین بسکتبال که از حلقه ی حمله، دورتر است. زمین دفاعی
Ball Side - سمت قوی حمله یا سمت توپ
منطقه ای که توپ در آن قسمت قرار دارد
Baseline - خط عرضی
خطوطی که در انتهای زمین و در زیرحلقه ها قرار دارند
Basket - سبد، که شامل حلقه و تور می باشد
Blocks - منطقه ای مشخص و مربع شکل کوچک روی خط AB منطقه پرتاب آزاد

Center Circle - دایره نیمه زمین
Corner - منطقه ای در گوشه زمین بیرون از قوس
Court - زمین بازی بسکتبال
زمین بازی بسکتبال که مستطیل شکل است به طول 28 متر و عرض 15 متر. شامل دو خط طولی و دو خط عرضی است و دو حلقه در دو انتهای زمین وجود دارد.
Cylinder - سیلندر
فضای فرضی، درست بالای حلقه بسکتبال که توپ با حلقه تداخل پیدا می کند.
Down court - زمین عقبی
Elbow - منطقه ای زاویه دار کنار خط پنالتی، که معمولا سانتر بالا روی آن قرار می گیرد
End Line - خط انتهایی زمین یا خط عرضی
Floor - زمین بسکتبال
زمین بازی بسکتبال مستطیل شکل است
Free Throw Lane - منطقه پرتاب آزاد
Free Throw Line - خط پرتاب پنالتی
خطی به فاصله5/80 متر از حلقه و موازی با خط انتهایی یا است. بازیکنان برای پرتاب آزاد پشت آن خط قرار می گیرند .
Front court - زمین جلویی یا زمین حمله
Game Clock - ساعت مسابقه
ساعت مسابقه، وقت هر پریود بازی را نشان می دهد که چقدر وقت باقی مانده است.
Hash mark - یکی از 4 خط فرضی کوچک روی خط طولی (تقریبا بالای قوس 3 امتیازی) که فاصله آن با خط عرضی 8/25 متراست.
Help Side - سمت کمک حمله
سمتی که در آن توپ قرار ندارد. سمت ضعیف حمله هم گفته می شود
High Post - سانتر بالا یا ناحیه نزدیک خط پنالتی
Hoop - سبد یا حلقه
In-the-Paint - منطقه داخل مستطیل پرتاب آزاد که بارنگ متفاوت از زمین بازی مشخص شده است
Key منطقه مستطیل پرتاب آزاد
Free Throw Lane اندازه آن از حلقه تا خط پنالتی، 5/80 متر است منطقه رنگی مستطیل شکل
Low Post سانتر زیر و ناحیه ی نزدیک حلقه
Midcourt Line - خط نیمه زمین بسکتبال
خطی که در نیمه زمین بسکتبال وجود دارد و زمین را به دوقسمت، زمین عقبی (
backcourt ) و زمین جلویی frontcourt) ) تقسیم می کند.
Midline - خط نیمه
Out of Bounds - خارج از خطوط
منطقه ای خارج از زمین بسکتبال، که شامل پشت خط طولی و خط عرضی است.
Paint - منطقه رنگی درون مستطیل پرتاب آزاد
Perimeter - بازیکنان بیرونی - منطقه بیرونی قوس 3 امتیازی
Post - منطقه دو طرف خط پنالتی – سانتر
Short corner - منطقه ای نزدیک خط عرضی داخل قوس در گوشه زمین
Shot Clock - ساعت شوت- زمان شوت را نشان میدهد (24 ثانیه)
Sidelines - دو خط طولی زمین بسکتبال
Strong Side - سمت قوی حمله یا سمت توپ
سمتی که در آن توپ قرار دارد. اگر توپ بوسیله دریبل یا پاس به آن سمت بیاید، آن سمت، سمت قوی حمله می شود.
Eight-Second Line - خط نیمه، خط 8 ثانیه است که تیم حمله فقط 8 ثانیه فرصت دارد که توپ را از زمین عقبی به زمین جلویی حمل نماید.
Three-Point Line - قوس 3 امتیازی
نیمدایره یا یک قوس به فاصله 6/75 متر ازحلقه بسکتبال
Three-Second Lane - منطقه 3 ثانیه
که شامل منطقه ای مستطیل شکل که از زیر حلقه تا خط پرتاب آزاد شامل می شود.
Time Line - قانون 8 ثانیه در زمین عقبی - خط نیمه
Top of the Key - نیم دایره بالای خط پنالتی
Weak Side - سمت ضعیف حمله، سمتی که توپ در آن قرار ندارد
Wing - منطقه ای در امتداد خط پنالتی- جناح یا بال هم گفته می شود.
طبقه بندی: اصطلاحات بسکتبال،
[ چهارشنبه 14 آبان 1393 ] [ 11:29 ب.ظ ] [ میثم حسینی ]

شما آماده اید تا بند کفش هایتان را ببندید و بسکتبال بازی کنید.تنها مشکل این است که شما کاملا مطمئن نیستید باید در چه پستی بازی کنید.این راهنما به شما کمک خواهد کرد تا به سوال “چگونه پست بسکتبال مناسب خود را انتخاب کنیم؟” پاسخ دهید و براساس وظایف و مهارت های لازم برای هر پست،تعیین کنید که در چه پستی بهترین عملکرد را خواهید داشت.
به یاد داشته باشید شما برای انتخاب یک پست علاوه بر ویژگی های فیزیکی مانند استیل بدنی و قد،باید به موارد دیگری مثل طرز تفکر و مهارت های فردی خود نیز توجه کنید.
گارد راس (پست ۱)
گارد راس یکی از مهمترین پست ها در بسکتبال است.بازیکنان این پست مسئول به اجرا در آوردن سناریوها و کاگردانی کردن حملات بسکتبال هستند و از آنجا که مسئول آوردن توپ به زمین حمله هستند معمولا بهترین دست به توپ را در بین دیگر بازکنان تیم دارند.علاوه بر مهارت های دریبل زنی بالاتر از متوسط،بازیکنان گارد باید مهارت بسیار زیادی در پاس دادن و دید عالی نسبت به زمین (توانایی بررسی و تشریح وضعیت در زمین) داشته باشند.

 


در صورتی که شما ویژگی های زیر را داشته باشید ممکن است یک گارد راس شوید:
-مهارت های کنترل توپ (ball handling) خیلی خوب
-توانایی پاس دادن عالی
-دید عالی در زمین بسکتبال
-خصوصیات رهبری کردن تیم
-اولویت دادن تیم به خود
گارد شوت زن (پست ۲)
یک گارد شوت زن مجموعه مهارت هایی مانند یک گارد راس دارد؛در حالی که کنترل کننده اصل توپ در زمین نیست ولی به توانایی کنترل توپ بالاتر از متوسط نیاز دارد.در اکثر موارد بازیکن پست ۲ بهترین شوتزن تیم است و با توجه به توانایی خود در کسب امتیاز از دریبل زنی و انجام جامپ شات ها،پر تحرک ترین کسب کننده امتیاز در زمین است.
در صورتی که ویژگی های زیر را دارید،بازی در پست گارد شوت زن را در نظر داشته باشید:
-توانایی شوت های پیرامونی بالاتر از متوسط
-مهارت دریبل زنی خوب
-اراده قوی برای کسب امتیاز
-توانایی دریبل زنی در ترافیک
-فرز بودن استثنایی و (یا) داشتن سرعت پا


نکته مهم:موضع گیری در زمین
محی قرار گرفتن در زمین برای پست های مختلف تا حد زیادی به سیستم دفاع یا حمله ای که تیم شما اجرا می کند بستگی دارد.در اینجا محل قرار گیری هر پست در زمین به طور کلی بیان می شود:
گارد راس:به طور کلی پیرامون اوج خط سه امتیازی (جایی که خط سه امتیازی بیشترین فاصله را با سبد دارد) بازی می کند.
گارد شوت زن و فروارد کوچک:معمولا در دو سمت پیرامونی زمین،نزدیک خط کنار زمین بازی می کنند و اغلب به عنوان بال از آنها یاد می شود.
فروارد قدرتی و سنتر:معمولا در نزدیک سبد بازی می کنند.بازیکنان این دو پست جز در موارد خاص،کمتر پیش می آید که در محیط پیرامونی کار کنند.

فروارد کوچک (پست ۳)
اجازه ندهید نام این پست شما را فریب دهد.فروارد کوچک پستی برای بازیکنان با قد و قامت کوچک نیست.شما به سختی می توانید لبران جیمز با قد ۲ متر و ۳ سانتی که یکی از بهترین فروارد کوچک های NBA است را به عنوان یک بازیکن کوچک طبقه بندی کنید.این پست نیازمند بازیکنی است که به عنوان یک بسکتبالیست کامل شناخته شود.یک فروارد کوچک باید یک پاسور قابل اطمینان،یک شوتزن با ذهنیت تهاجمی و بازیکنی باشد که تمایل به ریباند کردن توپ دارد.
اگر شما خصوصیات زیر را دارید احتمالا یک فروارد کوچک هستید:
-داشتن مهارت های متعادل در حد خوب (دریبل،شوت،دفاع و).
-تمایل به حرکت از روزنه های باریک
-ترکیبی مرگبار از اندازه بدن (معمولا کمی کوتاه تر از فروارد های قدرتی و سنتر ها)،سرعت و قدرت
-توانایی کسب امتیاز در نزدیک سبد (از طریق post-up) و کسب امتیاز از نواحی پیرامونی
-اراده قوی


فروارد قدرتی (پست ۴)
پست فروارد قدرتی با قدرت و سرسختی مترادف است.بازیکنی که در پست فروارد قدرتی بازی می کند معمولا بهترین ریباندر و پر تلاش ترین مدافع تیم است اما از آنجا که تا حدی مسئول حفاظت از سبد است،معمولا از فواصل دور شوت نمی زند.اگرچه فرواردهای قدرتی به طور معمول امتیاز آورترین بازیکنان تیمشان نیستند،اما استثناهایی مثل کارل مالون و چارلز بارکلی نیز وجود دارند که هر دو در امر کسب امتیاز بازیکنان برجسته ای بودند.


پست فروارد قدرتی برای شما مناسب است اگر خصوصیات زیر را دارید:
-مهارت های دفاعی عالی
-مستحکم بودن
-استعداد ریباند کردن
-توانایی بلاک کردن شوت ها


سنتر (پست ۵)
سنتر اغلب بلند قدترین بازیکن در یک تیم است،اما فاکتور قد بلند،همیشه نیازمندی اساسی این پست نیست.مسئولیت اصلی این پست دفاع کردن از سبد و ریباند کردن است.سنترها کمتر روی مهارت های دور از حلقه خود کار می کنند،به طوری که اکثر شوت های این بازیکنان را پرتاب های لی آپ و جامپ شات های کوچک تشکیل می دهد.


در صورتی که ویژگی های زیر را دارید ممکن است یک سنتر باشید:
-مهارت های ریباند عالی
-توانایی فوق العاده در بلاک کردن شوت ها
-مهارت بسیار کم در حمل توپ و شوت های بیرونی
-قد بلندپست جایزه:بازیکن ششم (ذخیره)
کیفیت بازیکنان ذخیره یک تیم تا حد زیادی با توانایی آنها در به پایان رساندن بازی به سود تیم،سنجیده می شود.یک بازیکن ششم عالی،مهره گرانبهایی برای هر تیم خواهد بود.
اگرچه لیست استانداردی از مهارت های ملموس که هر بازیکن ششم باید داشته باشد،وجود ندارد اما ویژگی هایی وجود دارد که در همه بازیکنان ذخیره نخبه مشترک است.
شما می توانید یک بازیکن ششم خوب باشید اگر:
-مهارت های قابل اطمینان داشته باشید؛اما لازم نیست این مهارت ها در همه مناطق زمین یکسان باشد.
- اولویت دادن تیم به خود
-شما باید تمایل داشته باشید در هر بازی تاثیر ۱۰۰ درصدی در بازی بگذارید و مهم نیست این تاثیر چه باشد.
و در پایان برای انتخاب پست:
به خاطر داشته باشید یک بازیکن برای انتخاب پست مناسب خود باید براساس توانایی ها و مهارت های خاص خود عمل کند و فقط بر پایه ویژگی های فیزیکی مبادرت به انتخاب نکند.فقط به این دلیل که شما بلند ترین بازیکن در تیم خود هستید به این معنی نیست که شما به طور اتوماتیک باید سنتر بازی کنید.اگر احساس می کنید در پستی که به شما داده شده است جا نیفتاده اید،پس احتمالا آن پست شما نیست!

 منبع: http://basketball.isport.com/basketball-guides/how-to-pick-a-basketball-position
طبقه بندی: اطلاع رسانی، اصطلاحات بسکتبال،
[ دوشنبه 23 تیر 1393 ] [ 11:08 ب.ظ ] [ میثم حسینی ]
مهمترین مهارت های موجود در بسكتبال به ترتیب عبارتند از

1-
تعادل یا توازن بدن (Body Balance)
2-
شیوه نگهداری توپ
3-
پاس دادن و دریافت پاس (Receiving and Passing)
4-
دریبل (Dribbling)
5-
شوت (Shooting)

6-
چرخش (Pivot)
7-
توپ گیری از روی سبد یا ریباند (Rebounding)
8-
فریب دادن و كار پا (Faking and Foot work)
9-
تغییر مسیر و سرعت (Change of direction, Change of pace)
10-
سد كردن (Screening)
طبقه بندی: تمرینات بسکتبال، اصطلاحات بسکتبال،
[ شنبه 30 شهریور 1392 ] [ 01:22 ق.ظ ] [ میثم حسینی ]

- BOUNCE ، خوردن توپ به زمین وبلند شدن آن.            

-    BOX-AND-ONE
، نوعی سیستم دفاعی كه درآن چهار بازیكن به شیوه جای گیری ویك بازیكن به شیوه یارگیری به دفاع می پردازند.

- BLOCKING OUT
یا BOX OUT، بلاك حلقه- ایجاد سد قانونی درمقابل حریف برای جلوگیری ازنزدیك شدن وی به حلقه.

- CARRY
، (حمل توپ)- درهنگام دریبل كردن توپ را برخلاف معمول دردست نگهداشتن وبا خود بردن.

-  CHARITY LINE
، خط پرتاب آزاد.

-  CHARITY STRIPE
، خط پرتاب آزاد یا پنالتی.

- CHECK
، (كنترل كردن)- با یك دست بازیكن صاحب توپ را كنترل كردن وبا ساعد درتمام مدت گارد نمودن وبه اوضربه ردن- این عمل را (هندكوچك) نیزنامند.

- CHECKER
، بازیكنی كه حریف خود را كنترل می نماید.

- CHIPPIE
، پرتاب آسان وبدون مدافع از زیرسبد.

- CONTINUATION
، حركت مداومی كه به منظورپرتاب بطرف حلقه انجام می گیرد وپرتابی كه دراثر اجرای خطا روی این بازیكن انجام می گیرد. این شیوه دربازی های حرفه ای اعمال می گردد وهر گاه مهاجم توپ را به ثمر برساند فرصت یك پرتاب آزاد برای بازی سه امتیازی به وی تعلق می گیرد ودرغیر این صورت دو پرتاب نتیجه كار این بازیكن خواهد بود. دربازی  های آموزشگاهی بااینگونه خطاها مطابق خطاهای معمولی رفتار می گردد.

- COLLAPSE
، نزدیك شدن به بازیكن سانترصاحب توپ زمانی كه برروی خط پرتاب آزاد قرارداردومانع ازشوت او بطور مؤثر شدن .

- CONVERT
، یك پرتاب آزاد موفقیت آمیز.

- CONVERSION
، پرتاب آزاد انجام دادن.

- COVERING A MAN
، بازیكن حمله را گارد كردن.

- DEAD BALL
، توپ مرده- زمانی كه توپ درجریان بازی نیست.

- DELAYING THE GAME
، وقت كشی-(بازی تأخیری).

- DOUBLE DRIBBLE
، دو دریبل یا اصطلاحاً خطای دوبل.

- DOUBLE FOUL
، خطای همزمان دو بازیكن از دوتیم مخالف.

- DOUBLE TEAM
، دفاع همزمان دو بازیكن مدافع علیه یك بازیكن مهاجم

- DOUBLER
، دریبل كننده.

- DOUBLEING
، دریبل  كردن- رد وبدل توپ با یك دست به زمین.

- DROP
، توپی كه دراطراف حلقه شروع به گردش كند و سپس درون حلقه بیافتد.

- DROP-PASS
، پاسی كه غیر مستقیم برای بازیكن دیگر فرستاده شود. (نوعی پاس استثنایی).

-  DUNK SHOT
، آبشار زدن (اسپك كردن)  در داخل حلقه.

- ENCIRCLING
، اطراف بازیكنی كه بدون توپ است اجاطه نمودن.

- EXTRA PERIOD
، وقت اضافی.

- FADEAWAY
، شوتی كه یك بازیكن هنگان دور شدن ازحلقه انجام می دهد.

- FAKE
، شوتی كه یك بازیكن هنگام دور شدن از حلقه انجام می دهد.

- FAST BREAK
، (ضد حمله)-حمله تهاجمی سریع به حلقه قبل از اینكه تیم مقابل فرصت دفاع داشته باشد.

- FEEDER
، پاس دهنده- بازیكن مهاجمی كه فقط به بازیكن امتیاز آور تیم خود پاس می دهد.

- FIELD-GOAL
، كسب دو امتیاز در اثر به ثمر رسیدن شوت از فاصله دور- در بعضی از بازی های حرفه ای (فیلدگل)از فاصله تقریباً هفت و نیم متری انجام می گیرد كه در صورت موفقیت سه امتیاز به بازیكن اعطاء می گردد.

- FLIP PASS
،پاس كوتاهی كه باحركت آهسته مچ وباحالت دست انجام می گیرد.

- FLOOR
، زمین بسكتبال.

- FORCE
، سعی در پرتاب هنگامی كه بازیكن شانس كمتری برای نتیجه گرفتن دارد. (مثلاً در هنگام از دست دادن توازن بدنی) (یا هنگام مراقبت وگارد شدید مدافعان تیم مقابل از نزدیك).

- FRONTCOURT
، نیمی از زمین بستكتبال كه یك تیم بطرف آن حمله    می كند و حلقه ای كه باید در آن شوت نماید در آن قرار دارد.

- FRONTCOURTMAN
، بازیكن فوروارد ودر بعضی سیستمها بازیكن سانتر.

- FRONT LINE
، بازیكن سانتر و فورواردها.

- GAME BALL
، توپ مخصوص مسابقه.

- GAME CLOCK
، ساعت مخصوص مسابقه.

- GARBAGE
، امتیازی كه به آسانی از زیر سبد كسب می شود. (توپ مفت).

- GET UP OFF THE FLOOR
، شوتی كه بدون اصابت به حلقه به تخته برخورد نموده و بازگشت نماید.

- GIVE AND GO
، پاس برو (بده و برو)- پاس دادن به بازیكن دیگرو حركت به سمت سبد برای دریافت پاس برگشتی.

-GLASS BALL
، شوتی كه بدون اصابت به حلقه به تخته خورده وبرگشت شود.

- GOALTENDING
، اثرگذاشتن روی توپی كه در استوانه حلقه قرار دارد و یا در حال فرود به سمت سبد می باشد (خطا محسوب می گردد).

- GO BACKDOOR
، سعی بازیكن مهاجم در بازی كردن پشت سر مدافع برای دریافت پاس سریع.

-GUARD
، بازیكن گارد- هریك از دو بازیكنی كه معمولاً از بازیكن سانتر و فوروارد كوتاه قدتر و بهتر می توانند توپ را در كنترل خویش درآورند.

- GUARD FROM REAR
، از پشت سر گارد نمودن.

- GUNNER
، بازیكن خوره-بازیكنی كه كمتر پاس می دهد و بیشتر توپ را نزد خود نگه می دارد.

- GUNNTING
، پرتاب های پی در پی- در حالیكه توپ به ثمر نمیرسد و یا بازیكن در موقعیت بهتری قرار دارد.

- HACK
، در حین بازی با دست به بازوی بازیكن مقابل زدن (خطا).

- HACKING
، عمل زدن دست به بازوی بازیكن حریف(خطا محسوب می شود.)

- HAND CHECK
، كنترل بازیكن مهاجم.

- HARDSHIP CASE
، بازیكنی كه در سال آخر دانشكده از طرف تیم های حرفه ای انتخاب و به دریافت بورس نائل می گردد.

- TIE BALL
یا HELD BALL، گرفته شدن توپ در یك زمان واجد به وسیله دو بازیكن مخالف یكدیگر كه در نتیجه بدون ابزار خشونت هیچیك از آنها نمی توانندتوپ را كنترل نمایند لذا بازی متوقف شده و شروع مجدد بازی با پرتاب توپ بین دو بازیكن مزبور آغاز می گردد.

- HIGH POST
، سانتری كه در بالای محوطه سه ثانیه بازی می كند.

- HOLDING
، برخورد و خطای شخصی با حریف كه آزادی عمل را از اوسلب می كند.

- HOOK PASS
، پاسی كه با پرش توأم است و شوت با دست كشیده و حركتی قوسی بازو در نقطه اوج انجام می گیرد (پاس هوكی).

- HOOK SHOT
، (شوت هوكی)- پرتابی است كه توام با پرش در حالیكه یكطرف بدن بطرف بازیكن مدافع قرار می گیرد.

- HOT HAND
، بازیكن سریعی كه در مدت كم پرتاب های موفق بسیاری انجام می دهد.

- ILLEGAL BOUNCE
، دریبل یا بر زمین زدن توپ بطور غیر مجاز.

- INBOUNDS
، توپ را به جریان گذاشتن.

- INSIDE
، ناحیه نزدیك سبد.

- JUMP PASS
، پاس در حال پرش.

- JUMP SHOT
، شوت جفت.

- JUMP SHOOTER
، بازیكنی كه معمولاً توپ را به شكل شوت جفت پرتاب می نماید.

- KICKING
، بازانو یا ساق پا به توپ ضربه زدن.

- LAY-UP SHOT
، شوت سه گام.

- LEAD-OFFICIAL
، سرداورد- یك مقام رسمی در بازی بسكتبال كه در جلو بازیكنان تا انتهای زمین  حركت می نماید و در نزدیك حلقه كمی خارج از زمین مستقر می باشد

- LEAD PASS
، پاسی كه در فاصله مطلوب درجلو بازیكن در حال حركت فرستاده می شود.

- LEAPER
، بازیكنی كه قدرت پرش او بسیار خوب باشد.

- LINEUP
، به صف ایستادن اعضای یك تیم در هنگام خواندن اسامی آنها.

- LIVE BALL
، توپ زنده- توپ در جریان.

- LOB PASS
، پاس قوسی كوتاه مخصوص سانتر مهاجم كه در پشت مدافعش قرار می گیرد.

- LONG DISTANCE SHOT
، شوت دور.

- LOOSE BALL
، (توپ رها شده)- توپی كه به هیچ تیمی تعلق نداشته باشد.

- LOOSE BALL FOUL
، خطای یك بازیكن روی بازیكن دیگر هنگامی كه توپ در اختیار هیچ بازیكنی نباشد.

- LOW POST
، 1- بازیكن سانتری كه در محوطه پایین سه ثانیه (زیر سبد) بازی می نماید.

2-
قسمتی از زمین نزدیك سبد در حوالی خط پرتاب آزاد.

- TO MAKE A TIP IN
، ضربه زدن به توپ برگشتی از حلقه و آنرا وارد حلقه نمودن كه آن را TIP IN نیز می گویند.

- MISMATCH
، حالتی است كه یك بازیكن كوتاه قد به دفاع از یك بلند قد می پردازد و این حالت معمولاً هنگام ایجاد سد (بلاك) اتفاق می افتد.

- PLAYER CONTROL FOUL
یا OFFENSIVE FOUL، خطا یا فول شخصی است كه توسط بازیكنی كه خود یا یكی از یارانش صاحب توپ باشد انجام می گیرد و این فول را PLAYER CONTROL FOUL نیز می نامند.

- OFFENSIVE TEAM
، تیم مهاجم یا حمله كننده.

- WHILE RUNNING
یا ON THE RUN، درحال دویدن توپی را گرفتن.

- THE ONE-HANDED JUMP PASS
، پاس یك دست در حال پرش (جفت).

- THE ONE-HANDED OVERHEAD PASS
، باس بایك دست ازبالای سر.

- THE ONE-HANDE JUMP SHOT
، پاس یك دستی با پرش(شوت جفت).

- THE ONE-HANDED UNDERHAND PASS
، پاس یك دست از زیر.

- ONE-AND-ONE
یا ONE-PLUS-ONE، حالتی در بازی آماتوری بسكتبال است كه چون یك بازیكن مرتكب فول گردیده اجازه یك پرتاب آزاد به او داده می شود ودرصورت به ثمررسیدن اولین شوت او تیم فول كننده برتعدادفول های شخصی اش اضافه می گردد.
منبع: هیئت بسکتبال جنوب غرب تهران
طبقه بندی: اصطلاحات بسکتبال،
[ پنجشنبه 3 مرداد 1392 ] [ 08:09 ب.ظ ] [ میثم حسینی ]


تعداد بازی انجام داده (Games Played) 
دقیقه كل بازی انجام داده (Minutes Played) 
امتیاز كل كسب شده (Total Points) 
امتیاز كسب شده در هر بازی(Points Per Game) 
گلهای منطقه ای به ثمر نشسته (Total Field Goals Made) 
شوتهای 2 امتیازی به ثمر نشسته (2Points Field Goals Made) 
شوتهای 3 امتیازی به ثمر نشسته (3Points Field Goals Made) 
پرتابهای آزاد به ثمر نشسته (Free throws Made) 
ریباندهای حمله ای (Offensive Rebounds) 
ریباندهای دفاعی (Defensive Rebounds) 
مجموع ریباندها (Total Rebounds) 
پاس منجر به گل (Assists) 
توپ ربایی(Steals) 
توپ از دست رفته (Turn overs)

 منبع: سایت هیئت بسکتبال جنوبغرب تهران
طبقه بندی: اصطلاحات بسکتبال،
[ جمعه 8 دی 1391 ] [ 09:00 ب.ظ ] [ میثم حسینی ]
.: Weblog Themes By MihanSkin :.

درباره وبلاگ

مطالب آموزشی و خواندنی در مورد بسکتبال جهان که از سایتهای معتبر، مقالات و کتاب های مرجع دنیا گردآوری شده است
نویسندگان
نظر سنجی
به نظرتون برای بهتر شدن وبلاگ چه مطالبی بیشتر بگذارم؟


آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب